Home

Overhangende takken openbare weg

Als huurder heeft u dezelfde rechten om overhangende takken te verwijderen, als de eigenaar van een woning. U kunt uw buren eerst in een gesprek vragen om de takken te snoeien. Daarna via een brief of e-mail. Schrijf dat zij dit bijvoorbeeld binnen 6 weken moeten doen. Snoeien ze de takken niet? Dan kunt u de takken zelf weghalen. Zelfde verhuurde Dat is niet per se onrechtmatig. In de Rijdende Rechter komen dat soort zaken ook wel eens voorbij, maar je mag niet zomaar overhangende takken afsnoeien van een boom die in de tuin van de buren staat. Dat zal vanaf de openbare weg ook niet mogen Men spreekt van een overhangende tak wanneer een boom op het terrein van de buren of gemeentegrond (openbare weg / openbaar domein) staat waarbij één of meerdere takken over de erfgrens boven uw terrein hangen. Voorkom aansprakelijkheid, lees u goed in en voer de klus uit of schakel een hovenier in Naast de mogelijkheid om overhangende takken te snoeien, mogen volgens artikel 5:44 lid 2 Burgelijk Wetboek ook wortels die op uw erf doorschieten weg gehakt worden. Vergeet u niet om wederom eerst de buurman in de gelegenheid te stellen om zelf te wortels weg te hakken. Vallende bladeren Vallende bladeren zijn in de herfst voor menig persoon een grote ergernis Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet. De artikelen 675 tot 680 van het Burgerlijk Wetboek regelen.

Overhangend groen snoeien. Je buur mag niet zomaar overhangend groen van jouw bomen of struiken snoeien en omgekeerd. Je moet hiervoor als eigenaar van de boom eerst je toestemming geven. Volgens de wet mogen alleen de overhangende takken gesnoeid worden Takken en wortels over de erfgrens Burenrecht, artikel 5:44 BW. Soms wordt overlast ondervonden door overhangende takken van een boom van de buren. Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen Overhangende takken. Indien buur A zijn buurman B sommeert de takken die overhangen op zijn perceel(A) te snoeien, dan moet B dit binnen een redelijke termijn doen, op grond van art. 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek Zie je een losliggende stoeptegel, overhangende takken op de openbare weg, kapotte straatverlichting, rondzwervend afval of heb je in jouw buurt last van plaagdieren? Neem dan contact met ons op via Fixi De overhangende tak afsnijden en het daaraan hangende fruit apart houden van het snoeisel is dus geen bezwaar tegen. Het stelt wel dat je de eigenaar moet zijn van het naburige erf. Ik ga er van uit dat de gemeente als beheerder van de openbare weg dus bevoegd is om overhangende zaken weg te snoeien

Wat mag ik doen tegen overhangende takken van mijn buren

 1. Letsel door uitglijden over bladeren op de openbare weg. 3 november 2017. De herfst- en winterperiode zorgen ieder jaar opnieuw voor een toename van het aantal ongevallen met letselschade. bijvoorbeeld door de boom niet te snoeien of overhangende takken niet te verwijderen
 2. Maar wat verstaat men eigenlijk onder 'overhangende takken'. Deze kastanjeboom heeft op een hoogte van +/-10meter wel enkele takken, die +/- 1meter over de schutting steken. De kruin van de boom. Takken komen niet tegen het huis, gewoon over de schutting en dus +/- 1m over hun tuin, in de hoogte! Wat moet ik nu doen
 3. Afgeknapte over de openbare weg hangende takken vormen een abnormale toestand. De gemeente heeft een waakzaamheidsplicht en onderhoudsplicht ten aanzien van de bomen langs haar wegen en dit voornamelijk in de herfst
 4. Kortom of een weg openbaar is in de zin van de Wegenwet volgt uit artikel 4 van de Wegenwet. Een weg is openbaar door toegankelijkheid voor een ieder gedurende dertig jaren of tien jaren + onderhoud. Een eigenaar kan een weg ook bestemmen tot openbare weg, maar daartoe is tegenwoordig wel de medewerking van de gemeenteraad vereist
 5. Heeft u last van overhangende takken? Vraag uw buren dan schriftelijk om de takken weg te halen. Willen uw buren de takken niet weghalen? Dan mag u ze zelf snoeien tot de erfgrens. U mag de boom of plant daarbij niet beschadigen

Last van overhangende takken / struiken op de openbare weg

 1. De schaduwzijde hiervan is dat overhangende begroeiing uit particuliere tuinen soms voor overlast zorgen. Het gaat dan met name om takken en uitgelopen heesters die over de openbare ruimte hangen. Vooral mensen met een zichtbeperking, rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en ouderen ondervinden vaak hinder van het overhangend groen
 2. Uitschietende takken langs het openbaar domein (wegen, voet-paden, buurtwegen of voetwegen) zorgen in veel gevallen voor onveilige situaties. Ze belem-meren het zicht op de weg, maken de wegen smaller, vergroeien in elektriciteitskabels van de openbare verlichting waardoor ze ook een degelijke verlichting in de weg staan of overwoekeren nutskasten
 3. De gemeente kan als wegbeheerder risicoaansprakelijk zijn voor wegen die niet in een goede staat verkeren (artikel 6:174 lid 2 BW jo. artikel 16 Wegenwet). Voor aansprakelijkheid op deze grond is van belang dat de weg openbaar is, een opstal is, onvoldoende onderhouden is en dat de weg gevaarzettend gebrekkig is. Naar aanleiding van een tragisch ongeval heeft de rechtbank Amsterdam zich bij.
 4. g wordt gegeven dan kun je de buren verzoeken binnen een redelijke termijn (ongeveer zes weken) de takken zelf te snoeien. Als de buren dit niet doen en ze hebben er geen goede reden voor dan mag je de overhangende takken zelf snoeien. Overmatig snoeie
 5. Het aangrenzende perceel is een openbare weg Uw perceel kan grenzen aan een plantsoen van de gemeente of een openbare weg van de gemeente of een andere overheid. Als hier bomen of struiken in de verboden zone staan, dan is er niet zonder meer sprake van een onrechtmatige daad

Namelijk het is niet geoorloofd binnen 2 meter van de grenslijn bomen te hebben tenzij met toestemming of dat het erf een openbare weg is. en in art. 44 BW staat dat als de nabuur na aanmaningen nalaat de overhangende takken te verwijderen dit eigenmachtig kan geschieden. Dit geldt ook voor de wortels van de boom Regels bij plaatsen schutting. Veel huiseigenaren bakenen hun terrein het liefst af met een schutting. Maar zomaar even een schutting plaatsen, dat gaat niet op. Omdat schuttingen en andere terreinafbakeningen vaak tot burenruzies leiden, zijn er verschillende regels opgesteld en vastgelegd in de Woonwet Overhangend groen langs de openbare weg kan soms voor overlast zorgen, met name op het trottoir en paden. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. De gemeente Leiderdorp krijgt dan ook regelmatig klachten over overhangend groen,. Overhangende takken boven de openbare weg zijn Schiermonnikoog een doorn in het oog. De gemeente roept inwoners op weelderig groen dat vanuit tuinen over de stoep groeit weg te halen. Laaghangende. Overhangende takken Af en toe is er een rechterlijke uitspraak waar je allang op zit te wachten. Eindelijk eens een harde uitspraak over misbruik van het snoeirecht van gemeentebomen. En verder is er overlast/overhang door gemeenteboom, landjepik/schadevergoeding, bomen/fauna, openbaarheid van weg/ onder-houd en glasvezel/NVTB

onze tuin wordt van de openbare weg afgescheiden middels een beukhaag. Nu loopt de weg in een bocht langs onze tuin. Deze bocht is niet te overzien waardoor het verkeer over deze dorpsweg, langzaam moet rijden. De onoverzichtelijkheid wordt mede veroorzaakt door de haag, die wij hoog laten groeien. Dit omdat wij het privé karakter van d Voor overhangende takken of ander groen tussen twee privé-eigendommen gelden de bepalingen uit het Veldwetboek. Wanneer er takken van beplantingen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag niet zelf snoeien aan bomen of beplantingen van je buren, de bomen of struiken zijn immers niet je eigendom Als last wordt ondervonden van overhangende takken, geldt het volgende: Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek geven u als eigenaar van een naburig erf het recht om de overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de eigenaar van de boom eerst aanmaant om dit zelf te doen. Het is het beste om dit verzoek schriftelijk te doen

Het recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen afsnijden verjaart niet. De artikelen 675 tot 680 van het Burgerlijk Wetboek regelen de afstand die in acht moet worden genomen door de eigenaar die lichtopeningen en uitzichten op het eigendom van de nabuur maakt Het Veldwetboek stelt enkel dat men de eigenaar van de bomen of planten kan verplichten om overhangende takken te snoeien. Zelf het recht in eigen handen nemen is niet toegestaan. Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken. Dit recht om de wortels weg te hakken of de takken te doen snoeien verjaart niet. Verjarin Overhangende takken. Overhangende takken van bomen of uit de kluiten gewassen struiken/heggen, kunnen een grote bron van ergernis zijn. De buren vertikken het om ze bij te snoeien en u zit er maar mooi mee te kijken. Mag u zomaar gaan snoeien? U mag niet zomaar snoeien: u moet eerst uw buurman aanmanen om de overhangende takken te verwijderen

Overhangende takken die echt op jullie terrein hangen mogen voor zover ik weet afgesnoeid worden. Dat geld alleen als ze ook echt overhangen en de takken fysieke ongemakken veroorzaken. In dit geval is het meer een gevolg en kan ik niet inschatten in hoeverre de takken ook echt een probleem vormen Verkeersbord RVV OB17r - Overhangende takken - Officieel aluminium verkeersbord met een dubbel omgezette rand.- bordrand 9016 (verkeerswit)- voorzijde geheel reflecterend- achterzijde RAL7042 (verkeersgrijs)Overhangende takken Schiermonnikoog stelt paal en perk aan overhangende takken boven de openbare weg. Die kunnen zichthinder opleveren voor het verkeer en gevaarlijk zijn bij storm Overhangende takken belemmeren het zicht of de toegankelijkheid in de tuin. De bladeren kunnen schade toebrengen aan het dak en de kans bestaat - als het over een eik gaat - dat de eikels je dakgoot verstoppen. Niet snoeien, wel vragen. Toch mag je overhangende takken van een boom van je buurman nooit zomaar snoeien of afzagen Meld hier een omgewaaide boom, overhangende/losse takken of onkruid op verharde paden of in plantsoenen. Ongedierte; De gemeente bestrijdt alleen ongedierte in de openbare ruimte, dat een gevaar kan vormen voor de gezondheid, zoals de eikenprocessierups. Voor ongedierte in en rondom uw eigen huis neemt u zelf contact op met een bestrijdingsbedrijf

Vraag: overhangende takken Naam: Isabel (datum: 06-07-2012 16:16) Geachte heer/mevrouw, de buren hebben een pruimenboom, kort bij de schutting staan. de takken hangen een paar meter over onze oprit. als we de oprit inrijden, moeten we onder de takken door. dadelijk liggen de pruimen in onze oprit, ook nog vliegen en wespen, wat op het fruit. Melding openbaar gebied. Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Wanneer daar iets mis mee is, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij dat herstellen of verbeteren. Sinds 1 juli 2020 werkt de gemeente met een nieuw meldsysteem: Slim Melden Gouda

Niet eens alle overhangende takken hoeven er af. Als het gewicht maar weer gespreid is. Een hoofdstam die een meter of 8 overhangt, geeft Tot mijn stomme verbazing stond vorige week dat huis bij de openbare zodat ze weer recht naar boven kunnen groeien en het risico in verband met de totaal verkeerde gewichtsverdeling weg is Zo'n weg is niet vereist in de in het tweede lid aangegeven gevallen, zoals bij een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² of indien de toegang tot het bouwwerk op ten hoogste 10 m van een openbare weg ligt of wanneer het bevoegd gezag van oordeel is dat de aard, de ligging of het gebruik van het bouwwerk de aanwezigheid van die voorziening niet nodig maken Enige overhangende takken, als van het boommateriaal en schaduw is soms onvermijdelijk als men wil wonen in een dergelijk dicht behuisd stukje Nederland. Zeker na enig snoeiwerk en het uittoppen van de twee bomen zal de hinder van dien aard zijn dat buurman 1 zich daar in redelijkheid niet tegen kan verweren Als er takken van een boom van je buur over jouw stuk grond hangen, zet je er dus best niet meteen de schaar in. Ga na of de boom wel op de juiste wettelijke afstand van de perceelgrens staat. Volgens artikel 35 van het Wetboek moeten hoogstammige bomen -dat zijn bomen die van nature meer dan 3 meter hoog worden- op twee meter staan van de scheidingslijn De inwoners van Holsbeek hebben regelmatig last van overhangende takken en beplanting, die de doorgang op de openbare weg belemmeren. Ook kabels van nutsleidingen en openbare verlichting worden.

Of dat u op een openbare weg rijdt en overhangende takken niet kunt vermijden? Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mogen overhangende takken van bomen en struiken geen overlast veroorzaken voor weggebruikers. De gemeente kan particulieren hierop aanspreken of schriftelijk benaderen Texas wet op bomen overhangende in de weg Overhangende takken zijn een gevaar voor de openbare. Zij kunnen beschadigen hoog voertuigen zoals school bussen en vrachtwagens in brand. Ze kunnen maken het moeilijk om te reizen langs de stoep voor voetgangers en een rijbewijs vermogen om te zie De gemeente bestrijdt de plant in het openbaar gebied en we vragen u dit ook te doen op uw eigen terrein. De resten van deze plant doet u bij het restafval (in de grijze container en dus niet in de groenbak) om verdere verspreiding te voorkomen. Bekijk de folder met informatie over de bestrijding van de Japanse duizendknoop (pdf, 1,62 MB) Record nummer: 2215623: Titel artikel: Overhangende takken : Bomenverordening/APV en Omgevingswet: Auteur(s) Goudzwaard, A.V.K. Tijdschrifttitel: Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimt Het Burgerlijk Wetboek (BW) schrijft voor dat bomen niet binnen twee meter van de erfgrens mogen staan (5:42 BW) maar al in lid 1 wordt een uitzondering gemaakt voor bomen op een erf dat grenst aan een openbare weg of openbaar water. Bomen van particulieren mogen dus wel binnen twee meter van een gemeentelijk erf staan

Overhangende takken verwijderen / snoeien? Kosten [ 2018

 1. Boom weg wegens overhangende takken?Hangen de takken van uw buur over uw perceel, dan kunt u hem vragen om zijn bomen te snoeien. Kunt u ook zo ver gaan dat hij die bomen moet omhakken? Recentelij..
 2. Brandweer haalt overhangende takken weg van Mariabaan in Wouwse Plantage. WOUWSE PLANTAGE - Aan de Mariabaan in Wouwse Plantage heeft de brandweer dinsdagmiddag takken weggehaald die over de weg.
 3. Samenvatting overhangende takken. Deze kunt u als volgt weg (laten) halen: Vraag de buren of ze de overhangende takken weghalen; Stuur een brief naar de buren als ze geen actie ondernemen; Geef daarbij aan binnen welke termijn en dat u anders zelf gaat snoeien; Haal de takken zelf weg als er nog steeds niet gereageerd wordt
 4. Overhangend groen in de openbare ruimte De toezichthouders van de gemeente Kaag en Braassem letten goed op overhangende begroeiing vanuit particuliere tuinen. Vooral de wat oudere voetgangers en mensen in invalidenwagens ondervinden vaak hinder van dit overhangende groen
 5. Overhangend groen langs de openbare weg, kan voor flinke overlast zorgen, vooral op stoepen en paden. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren. In Valkenkamp wonen en komen ook mensen met een lichamelijke beperking, of slecht zicht, deze hebben hier veel last van
Gemeenten roepen op: 'Houd het groen binnen de perken

openbare groenstroken; groenbakken; bermen; parken; vijvers, sloten en waterpartijen. Wat wij doen. Onderhoud doen wij via een planning. Wij snoeien en vegen de straat; Voor de veiligheid halen wij overhangende takken weg; Dit doen wij ook om gevels te beschermen. Online regelen>> Deel deze pagina. Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Tumblr. Overhangend groen zijn bomen, struiken en takken die over de erfafscheiding op het trottoir of de openbare weg hangen. Het kan onveilige (verkeers-)situaties opleveren doordat het de doorgang belemmert of doordat het zicht wordt beperkt. Lees hieronder verder. Overhangend groen op gemeentegrond Als u overlast ervaart van overhangend groen dat. NISPEN - Wethouder Saskia Schenk van Openbare Ruimte bereidt een brief voor om de eigenaar van een perceel met overhangende takken aan de Nigtestraat in Nispen te sommeren om de overlast op te lossen. De dichte bebossing op de weg zorgt voor overlast voor langsrijdend verkeer en voor gevaarlijke situaties voor passerende fietsers. Volgens VLP'ers Jos Heeren en Olaf Mouwen is deze situatie. grens tussen een privaat erf en het openbaar domein komen in niet aan bod. Daarvoor zijn er gemeentelijke reglementeringen, zoals de gemeente - lijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen, en de politieverordening op het snoeien van planten en bomen langs de openbare weg

Cosun - Ledensite - Ligplaats en verladen

Beplanting bij de erfgrens Wetenschap: Recht en we

Het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over overhangende

Overhangende takken zakelijke vordering kan niet door pachter ingesteld Vordering tot verwijdering van overhangende takken is een zakelijke vordering die enkel de eigenaar van het erf of een andere zakelijk gerechtigde toekomt. (artikel 37, lid 1 Veldwetboek In voortuin aan openbare weg in Leiden moet een boom (populier) van zeker 15 tot 20 meter hoog drastisch bijgesnoeid worden. Takken hangen boven het dak, tegen de gevel en over de openbare weg

De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denk aan onderhoud van groenstroken, bomen en bermen onderhouden, maar ook bladluisbestrijding en bladkorven De openbare ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Door de beperkte ruimte zijn er weinig mogelijkheden om bomen te laten groeien. Daardoor kan het zijn dat bijvoorbeeld overhangende takken en wortels die straatstenen opdrukken voor overlast zorgen

In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zie je veel groen. Zodra dit groen te ver over de openbare weg gaat hangen, kan dit ook overlast geven. Zo kunnen overhangende takken en hagen het zicht flink belemmeren Zelf weghalen vind ik te gevaarlijk. Zelf weg laten halen gaat veel geld kosten. Tinus. Jan Sevink 2003-09-09 06:44:30 UTC. Permalink. Post by Tinus nalaat het overhangende te verwijderen, kan laatstgenoemde eigenaar eigenmachtig het overhangende wegsnijden en zich toeëigenen Dat is mooi, maar kun je ook van de eigenaar van de beplanting. Gemeente: haal overhangend groen weg vr 21 jun 2019, 9:52 Buurt / wijk voorlezen GOOISE MEREN - Bewoners van Naarden, Bussum, Muiden, en Muiderberg die een tuin hebben met teveel overhangend groen, krijgen binnenkort een kaart in de brievenbus met het verzoek dit groen te snoeien

Overhangende bomen van buren & gemeente vellen of snoeien

Overhangende takken mag u snoeien als u uw buren eerst schriftelijk heeft verzocht de takken zelf weg te halen binnen een door u aangegeven redelijke termijn. Heeft u hiervoor een hovenier nodig dan kunt u de kosten vaak op uw buren verhalen. Dit lijken heldere regels, maar nog steeds zijn er veel geschillen over bomen en struiken Mocht uw buurman de boom niet willen snoeien, stuur hem dan een briefje waarin u het nogmaals vraagt. Geef hem een redelijke termijn om het werk te doen, bijvoorbeeld zes weken, en schrijf dat u de takken zelf gaat weghalen als hij niet binnen die termijn gaat snoeien. Na de aangegeven termijn kunt u zelf de snoeischaar pakken Overhangende takken. Overhangende takken. 2 berichten Deze takken nemen het zonlicht weg, overmatig veel takken in de tuin bij een storm en tevens groeit er zowel bij ons als in de tuin van onze buurman Die vertelde ons dat wij toch niks kunnen doen om dit te vervroegen en dat de openbare diensten dit moge. Rechtspraak: Afgeknapte overhangende takken vormen abnormale toestand Rechtspraak: Afstand bomen tussen private gronden en openbaar domeingoederen Rechtspraak: Gebouw dat enkele pannen verliest stort niet in in de zin van art. 1386 B.W. Rechtspraak: Cumulatie aansprakelijkheid art. 1384 en art. 1386 B.W Overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg worden verwijderd. Hoe vaak snoeien? Het snoeien gebeurt alleen wanneer het nodig is en dat is niet standaard ieder jaar

Degene die last had van overhangende takken heeft toen via de vrederechter kunnen bekomen dat de eigenaar van die bomen werd verplicht om die takken op eigen kosten weg te (laten) snoeien. Conform art. 37 van het Veldwetboek kan men de verjaring niet inroepen van het recht om de takken die over zijn erf hangen te doen afsnijden 2 Het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg waarop het ontwerp betrekking heeft of waarvoor het ontwerp mogelijk gevolgen heeft, of, indien geen openbaar lichaam het beheer heeft, de eigenaar van die weg, verstrekt aan Onze Minister de gegevens: a Je mag de overhangende takken van je buur inderdaad niet zelf afzagen of snoeien, maar je kan je buur wel verplichten om dat te doen, desnoods via de rechter. Voor alle duidelijkheid: het afknippen van overhangende takken mag alleen de eigenaar. Je mag dit dus niet doen, tenzij de buurman jou toestemming geeft Overhangende takken. Heeft u last van overhangende of overwoekerende takken van openbaar groen, dan kunt u dit bij ons melden. Voor andere vragen en opmerkingen over snoeiwerkzaamheden kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Overlast? Onze medewerkers kunnen met hun gereedschappen voor wat (geluids-)overlast zorgen

Takken en wortels over de erfgrens « Bomenrech

Melding openbare ruimte Kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Dat begint vaak met een kleinigheidje bijvoorbeeld geluidsoverlast, rommel op straat, overhangende takken. Door hier niet met elkaar over te praten, bestaat de kans dat er een conflict ontstaat. Buurtbemiddeling via ContourdeTwern kan u hierbij helpen Foto over Een lang blad behandelde weg hoewel donker de herfstbos met dichte bomen en overhangende takken. Afbeelding bestaande uit walking, takken, daling - 13325343

Bomenrecht info - Boomjuriste

- Daarnaast mag je van de buurman eisen dat hij overhangende takken van die bomen (of andere beplanting) weghaalt. Doet de buurman dat niet, dan heb je het recht om dat zelf te doen. Je mag daarbij geen schade toebrengen aan de bomen, of het terrein van de buurman betreden. Bij een coniferenhaag is dat eigenlijk niet veel anders Als ik google, overhangende takken en groen vind ik genoeg info van, maar deze situatie ligt moeilijker. BW art 681: Ieder eigenaar moet zijn daken zodanig aanleggen dat het regenwater op zijn grond of op de openbare weg afloopt; hij mag het niet doen neerkomen op het erf van zijn nabuur

Melding openbare ruimte Boxte

Doen we dat niet, dan groeien takken en struiken over de weg heen. Op dit moment staat een groot deel van het overhangend groen op grond van inwoners. Onveilige situaties Het overhangende groen veroorzaakt onveilige situaties. Zo hebben automobilisten en fietsers bijvoorbeeld minder goed zicht op de weg door laaghangende takken Zorg dat de gebundelde takken uiterlijk om 7.30 uur goed zichtbaar aan de openbare weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen. Bind de takken stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait de bomen op de openbare weg staan, waaron-der ook de trottoirs begrepen worden. verwijderen van overhangende takken of andere beplanting, is in het geval van het weghakken van doorgeschoten boomwortels, mag geen situatie ontstaan waarin zoveel takken zijn gesnoeid of wortels zijn verwijderd, dat de boom geen bestaansrecht meer heeft De gemeente Malle vraagt haar inwoners de overhangende beplanting, hagen en boomtakken langs de openbare weg te snoeien. Dat is nodig om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen

Indien de overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, dient de groendienst van de gemeente te worden ingeschakeld. Deze beoordeelt of er feitelijk sprake is van overlast en snoeien noodzakelijk is Melding openbare ruimte. Verwijzingen. vies of onveilig is? Denk aan allerlei soorten overlast, losliggende stoeptegels, overhangende takken, graffiti, onveilige speelplaatsen, ongedierte, en collecteren zonder vergunning. Maak een melding. Vervolg. Wij proberen zo Een gat in de weg, kapotte verkeerslichten, gedumpt asbest of een. Hinder door overhangende takken Het is evident dat bomen en planten, ook al staan ze ver genoeg verwijderd van de perceelsgrens, ook hinder en/of schade kunnen veroorzaken door overhangende takken. In dat geval heb je volgens art. 37 van het Veldwetboek het recht je buurman te vragen deze overhangende takken te verwijderen

 • Begraafplaats Leiden Groenesteeg.
 • Koreagangers.
 • IAG vliegmaatschappij.
 • Boekenlegger maken met naam.
 • KOTTERFOTOS.
 • Derde kind makkelijker.
 • ICloud Drive synchroniseert niet.
 • Kind moe na school.
 • Tuin van Eden Facebook.
 • Blue light filter Windows 10.
 • Gebedstijden Zoetermeer.
 • Prieel bouwpakket.
 • Vakantiehuis 20 personen Limburg.
 • Witte chocolade taart no bake.
 • De Bieb openingstijden.
 • OV dienstregeling.
 • Vliegende libelle speelgoed.
 • Arm muscles exercises.
 • Discotheken Amsterdam jaren '80.
 • Valbeveiliging dak Bouwbesluit.
 • Bergwandelen Albanië.
 • Fotobladen 23 rings.
 • 3 delige ladder.
 • Nieuw gebit Turkije.
 • Kunst beschouwen basisschool.
 • Eiken carport.
 • Passie mensen helpen.
 • Groenblijvende inheemse bomen.
 • Oppressor mk2 rockets price.
 • Bruder ambulance.
 • Zoete aardappel wortel geitenkaas.
 • Witte chocolade cheesecake met frambozen.
 • BRMO polikliniek.
 • Hond eet slecht tijdens loopsheid.
 • Wet autorijden na operatie.
 • Last minute vliegtickets Marokko.
 • Suitsupply Custom made review.
 • Antabuse kopen België.
 • Bestaan vampieren islam.
 • Schimmel hoofdhuid homeopathie.
 • Muffe geur uit hout verwijderen.